Sterowanie – zasilnane z 230V AC i 12V DC – EcoSOL200 CLASIC